RODO – klauzula informacyjna

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny w związku z aktualnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych:

  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO),

  • Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r, poz. 1000),  

informujemy o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie Państwa danych osobowych, poprzez opublikowanie niniejszej „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Zeto Software Sp. z o. o.”.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZETO SOFTWARE Sp. z o.o., 10-005 OLSZTYN, ul. Pieniężnego 6/7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000059536, NIP 739-040-09-39, BDO: 000366054, kapitał zakładowy: 579.500,00 zł, http://www.zetosoftware.pl rodo@zetosoftware.pl, w dalszej części informacji określana jako ZETO SOFTWARE

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a) realizacja działań na Państwa życzenie przed zawarciem umowy,
b)  zawarcie i wykonanie umowy z ZETO SOFTWARE (niepodanie danych uniemożliwia  podpisanie umowy),
c) realizacja umowy zawartej z ZETO SOFTWARE na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
d)  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ZETO SOFTWARE, np. wystawienia faktury lub rachunku,
e) założenie i administrowanie Państwa kontem w ramach prowadzenia usługi HELP DESK (w oparciu o odpowiedni zapis w umowie),
f) marketing produktów i usług ZETO SOFTWARE.

Obraz z monitoringu rejestrowany jest systemie CCTV w celach:

a) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie (przylegającym do siedziby firmy oraz w pomieszczeniach sąsiadujących z wejściami do budynku), ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów,
b) ochrony mienia pracodawcy,
c) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

Rejestracja w systemie CCTV jest uzasadniona prawnym interesem realizowanym przez administratora.

Źródło pozyskania danych osobowych

 Dane pozyskaliśmy:

a) bezpośrednio od Państwa na etapie sporządzania lub w okresie realizacji Umowy,
b) od pracowników Państwa Firm podczas prowadzenia działań usługowych, handlowych lub marketingowych,
c) od naszych Partnerów Biznesowych (na podstawie ich zgody),
d) z publicznie dostępnych źródeł, w tym: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych Państwa Firm i Instytucji oraz z portali społecznościowych,
e) z systemu monitoringu CCTV.

Kategorie danych osobowych

ZETO SOFTWARE Sp. z o. o. przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a) dane kontaktowe
b) dane wymagane do identyfikacji na potrzeby złożenia oferty, zawarcia umowy, wykonania i odbioru usługi (w tym trybie on-line), dostawy i odbioru towarów oraz wystawienia faktur,
c) wizerunki osób przybywających do siedziby firmy (monitoring CCTV).

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym, w powyżej przedstawionych celach (dla marketingu, jeżeli zostanie na to wyrażona zgoda). Dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony na podstawie pisemnego wniosku wyłącznie uprawnionym organom w oparciu o przepisy prawa w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy z ZETO SOFTWARE lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz,
a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, z jakimi może występować ZETO SOFTWARE lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ZETO  SOFTWARE jako administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas  niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu jej wycofania.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing produktów i usług, będą one przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 14 dni, a następnie dane ulegają trwałemu usunięciu.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
przez ZETO SOFTWARE Sp. z o. o.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wykorzystywanie danych nie wynika z obowiązku prawnego. Wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jej dokonaniem. Skutkiem wycofania zgody może być rozwiązanie umowy z  ZETO SOFTWARE, jeżeli wykorzystywanie takich danych jest niezbędne do jej realizacji.

Ponadto mają Państwo prawo żądać: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, zapomnienia (gdy pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu naszych produktów lub usług mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Skargi na przetwarzanie danych osobowych przez ZETO  SOFTWARE Sp. z o. o. jako administratora można kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ZETO SOFTWARE z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa danych, adekwatny do ryzyka przetwarzania.

ZETO  SOFTWARE  Sp. z o.o.