RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA FACEBOOK

  1. Administratorzy danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na fanpage pod nazwą „ZETOSoftware” jest ZETO SOFTWARE Sp. z o.o., 10-005 OLSZTYN, ul. Pieniężnego 6/7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000059536, NIP 739-040-09-39, kapitał zakładowy: 579.500 PLN, http://www.zetosoftware.pl, info@zetosoftware.pl. Współadministratorem danych osobowych przetwarzanych na portalu społecznościowym jako dostawca narzędzi związanych z fanpage jest Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Zasady przetwarzania danych osobowych portalu Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a „ZETOSoftware” poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, albo opublikowały komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na tym fanpage’u.

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych na fanpage

Podstawowym celem przetwarzania przez administratora danych osobowych jest prowadzenie fanpage’a pod nazwą  „ZETOSoftware” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd.

Skonkretyzowane cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to:

a/ informowanie użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez administratora działalności, promowanie organizowanych przez niego wydarzeń oraz oferowanych usług i produktów;

b/ informowanie o poszukiwaniu pracowników, organizacja konkursów;

c/ badanie satysfakcji klientów i określania jakości świadczonych przez administratora usług,

d/ integracja pracowników, organizowanie aktywności pozazawodowej;

e/ komunikacja z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, takich jak komentarze, wiadomości czy czat.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, to zgoda użytkownika portalu Facebook wyrażona w sposób dorozumiany poprzez jego aktywność na fanpage’u administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie odbywa się także na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie m. in. z motywem (47) RODO) polegających m. in. na promowaniu jego marki, usług i produktów, integracji załogi oraz komunikacji z osobami powiązanymi z administratorem (np. pracownicy, klienci lub kandydaci do pracy).

  1. Zakres przetwarzanych danych

a/ podstawowe dane identyfikacyjne (którymi może być faktyczne imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez użytkowników na ich własnych profilach w portalu społecznościowym Facebook;

b/ dane publikowane przez użytkowników na fanpage’u (w tym wizerunek, jeżeli użytkownik zamieści zdjęcia);

c/ anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji Statystyki Grupy Odbiorców (Facebook Audience Insights), udostępnionej przez Facebooka stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies”.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Pani/Pana dane mogą być profilowane przez współadministratora (Facebook) zgodnie z założeniami wynikającymi z regulaminów korzystania z portalu społecznościowego.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Facebook Ireland Ltd. na określonych przez portal zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy).

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Pani/Pana dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

  1. Okres przetwarzania / przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a/ dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

b/ żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

c/ dla danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

d/ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00). Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego spółki Facebook Ireland (irlandzkiego komisarza ds. ochrony danych osobowych).