RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA FACEBOOK

 1. Administratorzy danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na fanpage pod nazwą „ZETOSoftware” jest ZETO SOFTWARE Sp. z o.o., 10-005 OLSZTYN, ul. Pieniężnego 6/7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000059536, NIP 739-040-09-39, kapitał zakładowy: 579.500 PLN, http://www.zetosoftware.plrodo@zetosoftware.pl. Współadministratorem danych osobowych przetwarzanych na portalu społecznościowym jako dostawca narzędzi związanych z fanpage jest Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Zasady przetwarzania danych osobowych portalu Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a „ZETOSoftware” poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, albo opublikowały komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na tym fanpage’u.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych na fanpage

Podstawowym celem przetwarzania przez administratora danych osobowych jest prowadzenie fanpage’a pod nazwą  „ZETOSoftware” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland Ltd.

Skonkretyzowane cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to:

a/ informowanie użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez administratora działalności, promowanie organizowanych przez niego wydarzeń oraz oferowanych usług i produktów;

b/ informowanie o poszukiwaniu pracowników, organizacja konkursów;

c/ badanie satysfakcji klientów i określania jakości świadczonych przez administratora usług,

d/ integracja pracowników, organizowanie aktywności pozazawodowej;

e/ komunikacja z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, takich jak komentarze, wiadomości czy czat.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, to zgoda użytkownika portalu Facebook wyrażona w sposób dorozumiany poprzez jego aktywność na fanpage’u administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie odbywa się także na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie m. in. z motywem (47) RODO) polegających m. in. na promowaniu jego marki, usług i produktów, integracji załogi oraz komunikacji z osobami powiązanymi z administratorem (np. pracownicy, klienci lub kandydaci do pracy).

 1. Zakres przetwarzanych danych

a/ podstawowe dane identyfikacyjne (którymi może być faktyczne imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez użytkowników na ich własnych profilach w portalu społecznościowym Facebook;

b/ dane publikowane przez użytkowników na fanpage’u (w tym wizerunek, jeżeli użytkownik zamieści zdjęcia);

c/ anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji Statystyki Grupy Odbiorców (Facebook Audience Insights), udostępnionej przez Facebooka stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies”.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Pani/Pana dane mogą być profilowane przez współadministratora (Facebook) zgodnie z założeniami wynikającymi z regulaminów korzystania z portalu społecznościowego.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Ltd. na określonych przez portal zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod adresem:  https://www.facebook.com/about/privacy).

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Pani/Pana dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 1. Okres przetwarzania / przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a/ dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

b/ żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

c/ dla danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

d/ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00). Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego spółki Meta Platforms Ireland Ltd. (irlandzkiego komisarza ds. ochrony danych osobowych).

Information on data administration by ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. Facebook Fanpage.

 1. Personal Data Administrators

Personal data processed by “ZETOSoftware” Fanpage is administered by ZETO SOFTWARE Sp. z o.o., 10-005 Olsztyn, Pieniężnego 6/7 Street, registered in the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court of Olsztyn, 8th Commercial Division of the National Court Register, KRS no. 0000059536, NIP (tax identification no.) 739-040-09-39, share capital: 579.500 PLN, http://www.zetosoftware.plrodo@zetosoftware.pl. Personal data processed on the social media portal is co-administered by Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), as the supplier of the fanpage tools. Facebook personal data processing rules are accessible at https://www.facebook.com/about/privacy.

ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. processes the data of the persons who have subscribed for the “ZETOSoftware” Fanpage by clicking the “Like” or “Observe” button, or by writing a comment under whichever information posted therein.

 1. Purpose and legal basis for processing personal data by the Fanpage.

The main purpose of processing personal data by its Administrator is to maintain the Fanpage entitled  „ZETOSoftware” on Facebook social media portal, according to the rules and regulations indicated by Meta Platforms Ireland Ltd.

The exact purposes of processing your personal data are:

A/ informing Facebook Users about the Administrator’s operations, promoting its events, as well as its products and services;

B/ informing about job offers or organized contests;

C/ measuring client satisfaction and estimating the Adminstrator’s service quality;

D/ team building; offering leisure activities to employees;

E/ communication with the Users through Facebook functionalities such as comments, messages or chat.

Facebook Users’ agreement expressed impliedly as their activity on the Administrator’s Fanpage is the legal basis for personal data processing (article 6, paragraph 1 letter a of GDPR). Personal data shall be also processed based on legally justified interest of the Administrator (article 6, paragraph 1 letter f of GDPR, according to motif 47 GDPR), such as promoting its brand, services and products, team building and communicating with persons associated with the Administrator (e.g. employees, clients or job applicants).

 1. The scope of data processing

A/ basic identification data (that can be name and surname) to the extent published by the Users on their personal Facebook profiles;

B/ data published by the Users on the Fanpage (including image, if posted by a User);

C/ anonymous statistical data of the Fanpage visitors, accessible through the statistics (Facebook Audience Insights), made available by Facebook according to the conditions of the use of Facebook and collected through “cookie” files.

We hereby inform that we do not make decisions automatically, e.g. through user profiling. Your data may be profiled by its co-administrator (Facebook), as assumed by the social media portal’s user regulations.

 1. Personal data recipients

Your personal data can be received only by the entities entitled to receive it in accordance with legal rules. Moreover, your data is made available to Meta Platforms Ireland Ltd., based on personal data processing rules indicated by the portal (accessible at:  https://www.facebook.com/about/privacy).

We do not make your data accessible outside the European Economic Area, excluding the international character of data transfer within Facebook. Facebook may make your data accessible outside the European Economic Area, according to the regulations detailed at https://www.facebook.com/about/privacy.

 1. Data processing/administering period

Personal data shall be processed for the period of time necessary to achieve the aim, as well as for the period necessary to guarantee the review of possible civil law claims arising pursuant to the given consent.

Data processed based on a consent shall be processed until the consent is withdrawn. Data processed based on a legally justified Administrator’s interest shall be processed until an effective objection or until the above mentioned interest exists.

 1. Data holders’ rights

Due to the processing of your personal data you are entitled to:

A/ access your data or receive its copy;

B/ demand to have your data updated or removed, or to to limit the scope of its processing, as well as to object its processing;

C/ withdraw the permission to process your data (of which the processing requires permission) at any time, with no consequence arising from data processing regulations in force before the permission withdrawal;

D/ file a complaint to data protection supervisory authority (Chief Inspector of Personal Data Protection; 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 00 48 22 531 03 00). You also reserve the right to file a complaint to a supervisory authority of Meta Platforms Ireland Ltd. (Irish Data Protection Commissioner).